ОБЩИ УСЛОВИЯ

Общи условия за ползване на интернет страницата на Вентерз ЕООД

Чл.1 Настоящите Общи Условия за ползване на интернет страница на

ВЕНТЕРЗ ЕООД, гр.Горна Оряховица, ул.Вичо Грънчаров №12, ЕИК-104679172

МОЛ: Димитър Спасов и предоставяните чрез тях услуги уреждат отношенията между Вентерз ЕООД (наричано за краткост garnituribg.com ) и всяко лице (наричано по-долу за краткост Потребител), което ползва интернет страница на garnituribg.com и/или услугите, предоставяни чрез нея. По смисъла на настоящите Условия Интернет страница на garnituribg.com е страницата garnituribg.com

Чл.2. Потребителите на garnituribg.com по смисъла на настоящите Условия са две категории:

ал.1. Активни Потребители – ползващи формите за контакт и онлайн запитвания, закопувания – Потребители, които активно ползват Интернет страница на garnituribg.com чрез въвеждане на мобилен номер, адрес за доставка и/или е-mail адрес и име. Задължителните данни, които следва да бъдат въведени зависят от целите на ползването – запитвания.

Ал.2. Неактивни – Потребители, които посещават Интернет страница на garnituribg.com без да използват формите за регистрация и онлайн запитвания.

Чл.3. Настоящите правила са публикувани на Интернет страницата на garnituribg.com и се считат за приети от Потребителя с факта на влизането му в сайта. Потребителят се задължава да ползва услугите в съответствие с изискванията на настоящите Общи Условия.

Чл.4. С приемането на настоящите Общи Условия, Потребителят е информиран и се съгласява, garnituribg.com да изпраща повиквания, съобщения и електронна поща за целите на директния маркетинг и реклама на собствени услуги на предприятието или на услуги и продукти на трети лица, като предоставя възможност на всеки Потребител, в случай на получаване на повикване, съобщение или електронна поща за целите на директния маркетинг, да изрази несъгласие с бъдещо получаване на подобни съобщения garnituribg.com изпълнява всеки отказ за получаване на бъдещи съобщения за маркетингови цели.

Чл.5.Забранено нарушаването на авторски и сродни на garnituribg.com права, права върху търговски марки или други права на интелектуална собственост. Трафикът към мобилната версия на уебсайта garnituribg.com собственост на garnituribg.com e безплатен

Чл.6. Всеки Потребител, който ползва услуги на Интернет страница на garnituribg.com има право да изрази мнение по отношение на настоящите Общи Условия чрез изпращане на лично съобщение чрез формата за запитване.

Чл.7. Въпроси, свързани с ползването на предлаганите на Интернет страница на garnituribg.com, могат да бъдат задавани от Потребител чрез изпращане на съобщение чрез формата за запитване.

Чл.8. Информация, отнасяща се до начините на ползване на съответната Интернет страница на garnituribg.com, както и до предоставяните чрез нея услуги, може да се получи чрез формата за запитване.

Чл.9.garnituribg.com се задължава да пази тайната на кореспонденцията, както и да не разгласява дадената персонална информация, предоставена от лицата, без тяхно предварително съгласие, освен ако това не следва по силата на нормативна разпоредба.

Чл.10. garnituribg.com си запазва правото да не отговря на запитвания по преценка на администратора.

Чл.11.garnituribg.com не отговаря пред Потребителя за:

ал.1. загуби, пропуснати ползи и други щети, причинени на Потребителя в резултат от ползване на услуги чрез Интернет страница на garnituribg.com и самата страница от негова страна, както и за невъзможността да се ползват тези услуги;

Ал.2. неспособност на Потребителя да ползва функционалността на интернет страницата;

Ал.3. претенции от трети лица срещу Потребителя при или по повод ползване на функциалността на интернет страницата;

Чл.12.garnituribg.comне носи отговорност, ако при нарушения на работоспособността на програмното или техническото осигуряване на други доставчици в Интернет или на електронните съобщителни връзки в и/или извън страната, Потребител не може да ползва частично или напълно възможностите на функциалността, предоставяни на Интернет страница на garnituribg.com

Чл.14.garnituribg.com обработва личните данни на физическите лица (Активни Потребители), при спазване на изискванията на Регламент 2016/679 и Наредба №1/30.01.2013 г. за техническите мерки и нива на защита.

Чл.15.garnituribg.com си запазва правото едностранно да променя настоящите Общи Условия, както и структурата на своята Интернет страница, за което не се задължава да уведомява Потребителите.

Чл.16. За всички неуредени в тези Условия въпроси се прилага действащото в Република България законодателство.

Чл.17. При възникване на спорове страните полагат усилия за доброволното им уреждане по взаимно споразумение. При непостигане на съгласие всяка от страните може да отнесе спора за решаване от компетентен съд.


image description

Гарнитури VENTERZ

Научете повече за нас и нашата дейност. Предлагаме само качествени продукти!

image description

Изберете подходяща гарнитура

Намерете своята гарнитура от нашия онлайн каталог или отправете запитване

image description

Изберете подходяща гарнитура

Намерете своята гарнитура от нашия онлайн каталог или отправете запитване

Форма за запитване

Качи снимка:

Намерете лесно гарнитурата за Вашето превозно средство

НАМЕРИ СЕГА